Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistyksen sopimuskirja sääntöineen

Nämä säännöt ovat päivitetty v. 2006 tehdyn sääntömuutoksen mukaisesti

15.01.2007 /kt

Me allekirjoittaneet perustamme täten Suomen kliinisen fysiologian yhdistys -nimisen yhdistyksen ja liitymme jäseniksi yhdistykseen sekä hyväksymme sille seuraavat säännöt:

Suomen kliinisen fysiologian yhdistyksen säännöt

 

1  §                Yhdistyksen nimi on Suomen kliinisen fysiologian yhdistys ry, ruotsiksi Finska föreningen för klinisk fysiologi rf.

 

Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialue käsittää koko maan.

Yhdistyksen ilmoitus- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

 

2  §                Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää kliinistä fysiologiaa ja siihen läheisesti liittyviä tieteenaloja Suomessa, lisätä jäsentensä ammatillista taitoa, tukea heidän työtään yhdistyksen tarkoitusperien saavuttamiseksi sekä edistää alan yleistä kehitystä.

 

3  §                Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 

-järjestää tieteellisiä kokouksia ja kursseja sekä julkaisee alaa koskevaa kirjallisuutta,

 

-antaa tietoja, neuvoja ja lausuntoja viranomaisille, laitoksille ja yhteisöille fysiologian alaan liittyvissä asioissa,

 

-pitää yhteyttä laitoksiin, henkilöihin ja yhdistyksiin, joiden toiminta liittyy kliiniseen fysiologiaan ja sitä sivuaviin tieteenaloihin,

 

-pitää yhteyttä vastaaviin muiden maiden kansallisiin yhdistyksiin ja alan kansainvälisiin liittoihin,

 

-tukee kliinisen fysiologian ja sitä sivuavien tieteenalojen tutkimustyötä.

 

4  §                Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kannattavia, ulkomaisia tai kunniajäseniä.

 

-Yhdistys voi hyväksyä varsinaiseksi jäsenekseen laillistetun lääkärin tai muun henkilön, joka toimii kliinisen fysiologian tai siihen läheisesti liittyvän toiminnan alalla, ja joka hyväksyy yhdistyksen toimintaperiaatteet. Jäseneksi hyväksymistä varten vaaditaan hakijan kirjallinen anomus kahden jäsenen puoltamana, hallituksen puoltava lausunto sekä yhdistyksen kokouksessaan tekemä hyväksyvä päätös.

 

-Kannatavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö.

 

-Ulkomaisiksi jäseniksi yhdistyksen kokous voi kutsua ulkomaalaisen, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toimialaan liittyvässä tutkimustyössä tai jonka jäsenyys muutoin on omiaan edistämään yhdistyksen kansainvälisiä suhteita.

 

-Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua hallituksen esityksestä toimialalla erityisesti ansioituneen oman tai vieraan maan kansalaisen.

 

5  §                Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäseniltä ja ulkomaisilta ei peritä jäsenmaksua.

 

6  §                Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

 

7  §                Yhdistyksen vuosikokous pidetään keväällä ennen toukokuun loppua ja se on päätösvaltainen, mikäli se on laillisesti kokoonkutsuttu. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1)      Esitetään yhdistyksen vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

2)      Vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös.

3)      Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien antama lausunto antavat aihetta.

4)      Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.

5)      Valitaan yhdistykselle hallitus, johon valitaan puheenjohtaja sekä neljä muuta varsinaista jäsentä. Ainakin kolmen hallituksen jäsenen on oltava kliinisen fysiologian erikoislääkäreitä. Yhdistyksen hallitus on päätösvaltainen jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä  kaksi hallituksen jäsentä on saapuvilla.

6)      Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

7)      Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään kolme viikkoa ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat, joista kaikista on mainittava kokouskutsussa.

8)      Vuosikokouksen lisäksi yhdistys pitää ylimääräisiä kokouksia, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.

 

8  §                Yhdistyksen kokouksissa on kullakin läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni, mutta jäsen voi lisäksi valtakirjalla edustaa yhtä muuta yhdistyksen varsinaista jäsentä. Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi kun on kyseessä jäsenen erottaminen, yhdistyksen sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen, joissa tapauksissa vaaditaan vähintään ¾ äänten enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään avoimella äänestyksellä, paitsi milloin joku yhdistyksen jäsenistä toisin vaatii, umpilipuin. Äänten langetessa tasan ratkaiskoon puheenjohtajan ääni paitsi henkilövaaleissa joissa ratkaiskoon arpa.

 

9  §                Yhdistyksen kokoukset kutsutaan kirjeellä  koolle vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Lisäksi hallitus voi ilmoittaa yhdistyksen kokouksista Suomen Lääkärilehdessä ja myös muussa sopivaksi katsomassaan lehdessä.

 

10  §              Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka vuosikokous valitsee vuosikokousta seuraavaksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan. Hallituksen tehtävänä on valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle, hoitaa yhdistyksen varat, toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset, pitää jäsenluetteloa, edustaa yhdistystä tai valita yhdistyksen edustajat sekä tarkoin seurata kaikkea mikä koskee yhdistyksen tarkoitusperiä sekä ryhtyä toimenpiteisiin, joita tämän johdosta voi aiheutua.

 

11  §              Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, varainhoitaja ja sihteeri kukin erikseen.

 

12  §              Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

13  §              Päätökseen, joka tarkoittaa yhdistyksen sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista, vaaditaan ¾ äänten enemmistö annetuista äänistä  ja on päätös, tullakseen voimaan, vahvistetaan seuraavassa, aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samansuuruisella äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

 

14  §              Yhdistyksestä erottaessa tai erotettaessa toimittakoon kuten yhdistyslain 11 §:ssä on sanottu. Jos jäsen muistutuksesta  huolimatta kahtena peräkkäisenä vuonna laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen, voi hallitus erottaa jäsenen yhdistyksestä.

 

15  §              Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, sen omaisuus siirtyy sellaiselle yleishyödylliselle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle tai laitokselle, jonka tarkoituksena on edistää kliinistä fysiologiaa. Asiasta päättää yhdistyksen viimeinen kokous.